Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave van deze pagina: I. Algemene bepalingen Algemeen Toepasselijkheid Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud II. Bezoekers Overzicht rechten Bezoekers Aansprakelijkheid Gebruiksvoorschriften Website Eigendomsrechten Startpagina GoeieVraag III. Geregistreerde gebruikers Overzicht rechten Geregistreerde Gebruikers Registratie Leeftijdsgrens voor Geregistreerde Gebruikers Gebruikersaccount en Mijn Profiel Inhoud invoeren, uploaden en bekijken Puntentelling IV. Slotbepalingen

I ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Algemeen

    

   De website www.univo.nl/v (de "Website") wordt beheerd door Startpagina Univo (hierna: ‘Univo’), onderdeel van Xienweb, kvk: 27274523, adres: Magnolialaan3, 2282DZ te Rijswijk.
   1. Contact opnemen met Univo kan via admin@univo.nl
   2. Xienweb is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via de Website. Kompas heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Privacy en Cookie beleid.
   3. Door gebruik te maken van de Website wordt iedere Bezoeker geacht deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) te hebben geaccepteerd, Univo adviseert iedere Bezoeker derhalve om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat de Website wordt bezocht.
  2. Toepasselijkheid

    

   1. De Website bestaat uit vragen en antwoorden en overige gebruikersinformatie die zichtbaar en toegankelijk is voor alle, zowel niet-geregistreerde bezoekers als geregistreerde gebruikers (de "Geregistreerde Gebruikers") van de Website. Indien in deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") wordt verwezen naar "Bezoekers" worden zowel niet-geregistreerde bezoekers als Geregistreerde Gebruikers (de "Bezoekers") bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden.
   2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
    1. het bezoek aan en gebruik van de Website zowel door Bezoekers als Geregistreerde Gebruikers;
    2. de registratie door Bezoekers (de "Registratie");
    3. alle op de Website geplaatste gegevens, bestanden en diensten (de "Inhoud");
    4. alle overige betrekkingen tussen Univo en de Bezoeker.
   3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Univo zijn aanvaard.
  3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

    

   1. Univo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Bezoekers zullen via een boodschap al dan niet geplaatst op de Website worden geattendeerd op eventuele wijzigingen van de Voorwaarden. Indien een Geregistreerde Gebruiker niet instemt met de wijziging van de Voorwaarden, kan de Geregistreerde Gebruiker te allen tijde zijn/haar Registratie beëindigen.
   2. Univo is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de zichtbaarheid en toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Univo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

II BEZOEKERS

  1. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

    

   De Website is toegankelijk voor elke Bezoeker. Bezoekers hebben de rechten en verplichtingen als omschreven in de navolgende artikelen 5 tot en met 7.
  2. Aansprakelijkheid

    

   1. De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
   2. De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging of het voeren van een advertentie campagne, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verleend door Univo.
   3. Univo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, van computervirussen of van geïnstalleerde software applicaties, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Univo.
   4. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Inhoud op de Website te plaatsen (zie artikel 12 van deze Voorwaarden). De door een Geregistreerde Gebruiker geplaatste Inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde Gebruiker. Ook is het mogelijk om tegen betaling, Links naar websites te plaatsen.
   5. Univo zal de Inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Geregistreerde Gebruikers niet monitoren tenzij een ernstig vermoeden van misbruik of handelen in strijd met deze Voorwaarden daar aanleiding toe geeft. Univo zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door Geregistreerde Gebruikers geplaatste Inhoud of verzonden berichten of voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen Bezoekers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. Univo verwijst in dat geval naar artikel 6.7.
   6. De Website bevat banners en links naar externe internetpagina's. Univo zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. Univo heeft een Privacy- en Cookie beleid, dit beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.
   7. Univo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.
   8. De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Univo jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van de Website, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.
   9. Univo draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.
  3. Gebruiksvoorschriften Website

    

   1. Univo adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
    1. gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
    2. zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
   2. Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Inhoud houdt de Bezoeker zich aan de gedragsregels en voorwaarden die zijn opgenomen in deze Voorwaarden.
   3. Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
    1. de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
     1. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
     2. het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Univo of andere Bezoekers;
     3. het wissen van bestanden op computers of systemen van Univo of andere Bezoekers;
     4. d. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systemen zoals een robot, spider of off-line reader voor onderdelen van de Website die hiervoor niet zijn bedoeld;
     5. e. de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
     6. andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere Bezoekers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken;
    2. Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
    3. andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;
    4. met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
    5. de Website zonder schriftelijke toestemming van Univo te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;
    6. de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;
    7. de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
    8. Inhoud te plaatsen die bedrijfsgeheimen of anderszins geheime en vertrouwelijke informatie bevat die niet door de Bezoeker zelf is gemaakt of waarvan de Bezoeker geen gebruik mag maken;
    9. Persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgegevens van personen, openbaar te maken;
    10. de Website te gebruiken voor het verspreiden van ongewenste reclame, kettingbrieven, en sneeuwbalsystemen;
    11. onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;
    12. de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
   4. Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Geregistreerde Gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
   5. Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Bezoeker in strijd is met dit artikel 6, kan de Bezoeker Univo hiervan per e-mail op de hoogte stellen via admin@univo.nl. 
   6. Enkele Geregistreerde Gebruikers kunnen de taak van moderator vervullen. Zij hebben de mogelijkheid om door een Geregistreerde Gebruiker geplaatste Inhoud die in strijd is met dit artikel 6 te verwijderen.
   7. Als er naar het oordeel van Univo indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 6, heeft Univo het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.
   8. Een Bezoeker is zich ervan bewust dat hij/zij door gebruikmaking van de diensten van de Website kan worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. 
   9. Gebruikers dienen kennis te nemen van de huisregels en zich hieraan te conformeren.
   10. Als een Geregistreerde Gebruiker naar het oordeel van Univo in strijd handelt met dit artikel 6, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Univo kan nemen omvatten:
    1. het aanpassen of verwijderen van door de Bezoeker op de Website geplaatste Inhoud;
    2. het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker of Geregistreerde Gebruiker tot de Website;
    3. het beëindigen van een Registratie; en
    4. het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens (buitengerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures.
   11. Indien Univo een Registratie beëindigt, zal Univo hierover achteraf een melding versturen aan het bij haar bekende emailadres behorende bij die Registratie.
   12. Univo is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Univo gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 6. Bezoekers vrijwaren Univo van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van Univo, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door Univo gestelde regels en/of aanwijzingen die Univo aan de Bezoeker heeft gegeven.
  4. Eigendomsrechten Startpagina Univo

    

   1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, en de naam van de Website bij Univo.
   2. Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, verspreiden daarentegen is niet toegestaan. Eigen gebruik houdt in niet-commercieel gebruik door de Bezoeker zelf.
   3. Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de Website opnemen.
   4. Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Univo. Dit houdt onder meer in dat substantiële gedeelten van de Website niet mogen worden opgevraagd of hergebruikt, en dat niet-substantiële gedeelten van de Website niet herhaaldelijk en systematisch mogen worden opgevraagd of hergebruikt als bedoeld in de Algemene Databank Wetgeving zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Univo.
   5. Univo spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Univo verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via admin@univo.nl, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
    1. een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;
    2. een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
    3. uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Univo met u in contact kan treden.

III. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

 

  1. Overzicht rechten Geregistreerde Gebruikers

    

   In aanvulling op de rechten en verplichtingen die gelden voor Bezoekers, hebben Geregistreerde Gebruikers ook de rechten en verplichtingen als omschreven in de navolgende artikelen 9 tot en met 13.
   1. Door zich te registreren op de Website verklaart de Geregistreerde Gebruiker dat hij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dat hij de Website niet zal gebruiken voor het voeren van een advertentie campagne.
  2. Registratie

    

   1. Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het "Registratieformulier") in te vullen en via de Website te versturen naar Univo. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat Univo de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Geregistreerde Gebruiker. Univo neemt daarbij altijd haar Privacy en Cookie Beleid in acht.
   2. Nadat een Bezoeker de Registratie procedure heeft doorlopen is de Bezoeker een Geregistreerde Gebruiker.
   3. Een Geregistreerde Gebruiker kan te allen tijde zijn Registratie beëindigen. Indien de Registratie wordt beëindigd, zal Univo bij alle door de Geregistreerde Gebruiker geplaatste en naar de Website ge-uploade Inhoud aangeven dat deze is geplaatst door een anonieme Bezoeker. Indien de Geregistreerde Gebruiker wenst dat alle door de Geregistreerde Gebruiker geplaatste en naar de Website ge-uploade Inhoud volledig wordt verwijderd, dan wel onzichtbaar wordt gemaakt voor Bezoekers, dan dient de Geregistreerde Gebruiker daartoe een verzoek in te dienen bij Univo
  3. Leeftijdsgrens voor Geregistreerde Gebruikers

    

   1. De Website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar. Een Bezoeker verklaart door het invullen en versturen van het Registratieformulier dat hij/zij 16 jaar of ouder is.
  4. Gebruikersaccount en Mijn Profiel

    

   1. Univo kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Geregistreerde Gebruiker mag slechts één gebruikersaccount hebben.
   2. Univo koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam, emailadres en een wachtwoord. De gegevens komen overeen met de door de Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven gegevens. De Geregistreerde Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
   3. De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Univo te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.
   4. Geregistreerde Gebruikers kunnen de in het Gebruikersaccount ingevoerde gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen en dienen de in het Gebruikersaccount als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.
   5. De Geregistreerde Gebruiker is volledig voor alle activiteiten verantwoordelijk die via het Gebruikersaccount en/of met de inloggegevens van die Geregistreerde Gebruiker worden verricht.
   6. Het Gebruikersaccount is als standaardinstelling niet doorzoekbaar via externe zoekmachines.
  5. Inhoud invoeren, uploaden en bekijken

    

   1. De Geregistreerde Gebruiker heeft op verschillende plaatsen de mogelijkheid om vragen en/of antwoorden in de vorm van teksten, foto's, (bewegende) beelden, of geluiden te plaatsen, in te voeren of naar de Website te uploaden.
   2. Door Inhoud op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden:
    1. stemt de Bezoeker er mee in dat Univo voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Inhoud reclame kan tonen in welke vorm dan ook;
    2. behoudt de Geregistreerde Gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten op die geplaatste Inhoud;
    3. verleent de Geregistreerde Univo een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om deze Inhoud, al dan niet in gewijzigde vorm, op de Website of op andere websites van Kompas te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Inhoud te tonen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website.
    4. verleent de Geregistreerde Gebruiker aan Bezoekers een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze Gebruikersinhoud voor eigen gebruik te raadplegen, te gebruiken en daarvan kopieën te maken; en
    5. stemt de Geregistreerde Gebruiker ermee in dat Univo met door haar geselecteerde derden een overeenkomst kan aangaan ingevolge waarvan die derde partij (een gedeelte van) de Inhoud kan plaatsen op de door die derde partij beheerde webapplicatie;
   3. De Geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Inhoud. In het bijzonder staat de Geregistreerde Gebruiker er voor in dat de Inhoud juist en volledig is, voldoet aan deze Voorwaarden en dat eventueel voor plaatsing van de Inhoud op de Website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Geregistreerde Gebruiker stelt Univo schadeloos van alle schade en kosten die Univo lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Inhoud inbreuk maakt of zou maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is of zou zijn jegens derden. Deze bepaling is van toepassing zowel voor Inhoud die zelfstandig is gecreëerd als voor Inhoud die, met of zonder gebruik van de diensten van Univo, van andere websites of bronnen afkomstig is.
   4. De Geregistreerde Gebruiker dient er voor te zorgen dat geplaatste Inhoud niet provocerend is, en niet onduidelijk of verwarrend is voor Bezoekers. Derhalve dienen gebruikersnamen en gebruikersafbeeldingen geen (delen) van de Website te bevatten.
   5. Het overmatig binnen kort tijdbestek plaatsen van vragen over hetzelfde onderwerp – het zogenaamde ‘mass-posting’- met als doel of gevolg dat de website overmatig wordt belast, is niet toegestaan.
   6. Het vermelden van een bron bij het plaatsen van Inhoud wordt toegejuicht. Onder ‘bron’ wordt in dit verband verstaan: Een verwijzing naar de oorspronkelijke plaats van herkomst van de informatie of het citaat, met als doel de verifieerbaarheid ervan te vergroten. Bronvermeldingen die buiten deze definitie vallen zijn niet toegestaan.
   7. Eventuele e-mail wisselingen tussen de Geregistreerde Gebruiker en (vertegenwoordigers van) Univo.nl zullen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld.

IV. SLOTBEPALINGEN

 1. Slotbepalingen

   

  1. Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Univo en Bezoekers van de Website aan het overblijvende gedeelte gebonden. Univo zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
  2. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Xienweb, eigenaar van Univo en de Wederpartij.

   Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Univo voor het tegen betaling plaatsen van links naar webpagina's.

 

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 19/07/2022.